همکاری با ما

سمن "دوستدان سلامت و آرامش پارسیان"

سازمان های مردم نهاد(سمن) یا N.G.O ها به عنوان نهادی دغدغه مند در راستای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند. سمن “دوستدان سلامت و آرامش پارسیان” نیز با همین باور نسبت به عضو گیری علاقه مندان نموده است. ما بر آن هستیم که با ایجاد کارگروه های تخصصی در حوزه ورزش، فرهنگ و هنر هم افزایی نموده و سفیر سلامتی و آرامش باشیم. لطفا با تکمیل دقیق اطلاعات ذیل، به خانواده ورزشی خود بپیوندید…