تست تیپ شخصیتی مایرز بریگز (MBTI)

تست MBTI دارای پاسخ های درست، یا نادرست نیست، پاسخ های شما بیانگر چگونگی نگاه شما به محیط و چگونگی تصمیم گیری شماست. درک شما از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران، شما را در شناسایی توانمندی هایتان یاری می کند. این درک و فهم به شما بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برید و در آن موفق هستید و چگونگی ارتباط شما با دیگران که ترحیجات متفاوتی دارند را می دهد.

تیپ شخصیتی ورزشی

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام