مایل بودن لگن

مایل بودن لگن عبارت است از هم‌سطح نبودن ستیغ خاصره در دو طرف لگن. در این وضعیت لگن در یک سمت بالاتر و در سمت دیگر پایین‌تر قرار می‌گیرد. شدت آن بر اساس میزان افتادگی لگن تعیین می‌شود.  

مایل بودن لگن

نحوه تشخیص مایل‌بودن لگن

در حالت ایستاده اگر دو علامت بر روی تاج خاصره در دو طرف بگذارید و علامت‌ها را با یک خط به هم وصل کنید، اگر خط مستقیم مشاهده نشد، نشان‌دهنده مایل بودن لگن است. در شکل پیشرفته می‌توان از عکس‌برداری، اسکولیومتر و صفحه شطرنجی جهت تشخيص استفاده نمود.  

علت بروز مایل بودن لگن

کوتاهی عضله مربع کمری، کوتاهی یک پا، کوتاهی عضلات نزدیک کننده یک پا و صافی یک پا.  

عوارض مایل‌بودن لگن

لنگیدن، خستگی زودرس، افتادگی شانه و اسکولیوز.  

عضلات ضعیف و کشیده شده در حالت مایل‌بودن لگن

عضلات دورکننده ران در سمتی که لگن بالاتر قرار دارد.  

12 تمرین اصلاحی ناهنجاری مایل‌بودن لگن

وسایل موردنیاز برای اجرای تمرینات

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

نحوه اجرا

تمرین اصلاح مایل‌بودن لگن

فرم مشاوره رایگان

شما می‌توانید اطلاعات تماس خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید تا مشاوران سموا به شما در رسیدن به نتیجه بهتر کمک کنند.