نام و نام خانوادگی

امیر محمد قاسمی

درباره ورزشکار

در وزن منفی ۶۷

عناوین قهرمانی

مقام دوم مسابقات کشوری فونوکوشی