نام و نام خانوادگی

امیر محمد قاسمی

استان
درباره ورزشکار

اولی دوره مسابقات کشوری skai کاراته در اراک
حضور به عنوان سرپرست استان قم و مسابقه دهنده

عناوین قهرمانی

در این مسابقه مقامی بدست نیاوردن