نام و نام خانوادگی

حسن نوید

استان
درباره ورزشکار

دارای مدرک دان یک دفاع شخصی
مربی درجه سه آمادگی جسمانی

عناوین قهرمانی

نفر اول مسابقات دفاع شخصی بین باشگاه های استان