نام و نام خانوادگی

سپهر علی کوچکی

استان
درباره ورزشکار

مربی هنرهای رزمی

عناوین قهرمانی

قهرمان چندین دوره مسابقات پاورلیفتینگ و دفاع شخصی