نام و نام خانوادگی

سید امیرحسین میرقاسمی

استان
درباره ورزشکار

سید ایلیا میرقاسمی /سید امیرحسین میرقاسمی والیبالیست ایرانی در پست دریافت کننده قدرتی است.

او در حال حاضر عضو باشگاه رعد پدافند ارتش است.