نام و نام خانوادگی

محمدمهدی مومن

درباره ورزشکار

دارای دان یک جودو.از سال 93 جودو کار میکنم.دارای چندین مقام کشوری و استانی

عناوین قهرمانی

مقام سوم مسابقات نوجوانان منطقه شش کشور