دسته: گردن درد

اسفند 08
کج گردنی

در وضعیت آناتومیک و از نمای خلفی، وضعیت قرارگیری مطلوب سر طوری است که خط کشش ثقل از…

اسفند 08
سر رو به جلو

به دلیل افزایش محبوبیت دستگاه‌های رسانه‌ای همچون تلفن‌های هوشمند و رایانه‌ها، کاربران…